Rèn Trang Bị

Nơi vào tính năng rèn trang bị

 

Rèn trang bị là nơi bạn có thể cường hóa trang bị, phụ ma, tăng cấp cho trang bị của bạn.

1. Cường hóa

Cường hóa trang bị giúp tăng chỉ số của trang bị cũng như tăng lực chiến của người chơi. Cường hóa sẽ tốn vàng, cấp cường hóa không vượt quá cấp độ người chơi.

Cường hóa sẽ tăng cấp độ của trang bị

2. Phụ Ma

Tính năng này sẽ mở khi bạn đạt cấp 30. Phụ ma sẽ tăng thêm chỉ số phụ thuộc tính của trang bị, mỗi loại trang bị cần đá phụ ma khác nhau. Phụ ma có 2 loại có thể dùng vàng hoặc kim cương để phụ ma, khi phụ ma đến mức độ nhất định sẽ mở thêm thuộc tính ẩn của trang bị.

Phụ ma để mở thuộc tính ẩn của trang bị

3. Thăng Cấp

Để thăng cấp trang bị người chơi cần trang bị tím trở lên, thăng cấp giúp trang bị thăng lên cấp độ khác, sẽ tăng theo chỉ số thuộc tính của trang bị, thăng cấp trang bị sẽ thay đổi hình dạng trang bị đó. Nguyện liệu để thăng cấp trang bị bạn có nhận được khi tha gia phó bản hoặc các hoạt động trong game.

Thăng cấp giúp trang bị tăng thuộc tính